19 בנובמבר 2017

תאריך/זמן אירוע
19/11/2017
9:45 - 11:00
שיחה לכיתות ט-י

22 בנובמבר 2017

תאריך/זמן אירוע
22/11/2017
כל היום
תנ"ך ואמנות י"א

25 בנובמבר 2017

תאריך/זמן אירוע
25/11/2017
כל היום
שבת ארגון

27 בנובמבר 2017

תאריך/זמן אירוע
27/11/2017
10:00 - 11:30
פרויקט חברתי

28 בנובמבר 2017

תאריך/זמן אירוע
28/11/2017
11:30 - 13:00
מפגשים

30 בנובמבר 2017

תאריך/זמן אירוע
30/11/2017
כל היום
מגמת ארץ ישראל