תאריך/זמן אירוע
26/12/2017
8:00 - 11:30
יום שיא בהיסטוריה
26/12/2017
11:30 - 13:00
מפגש מורי מדעי הרוח