pelechgirls (228)הביולוגיה היא מדע הנוגע לכל אדם בקשריו עם הסביבה בה הוא חי וביחס הגומלין בינו לבין סביבתו. היא מאפשרת לאדם לקנות ידיעות על עצמו ועל יצורים אחרים.

המייחד את תכניות הלימודים בביולוגיה הוא:

תכנית הלימודים שמה דגש, בנוסף על הקניית הידע והבנתו, גם על פיתוח כשרים ומיומנויות, המכשירים את האדם הבוגר לפעול בעולם המודרני. בכללם: מיומנויות למידה, יכולת לארגן ולעבד נתונים, מיומנות עבודה, חקירה במעבדה ובשדה, ועבודת צוות.

 

pelechgirls (109)תכנית הלימודים במגמה: (כיתות י' [טרום מגמה] -י"ב)

נושאי הלימוד השונים כוללים עבודה במעבדה, בשדה, תוך שילוב פעילות חקר וטיפול כמותי בנתונים.

בתחום התוכן כוללת תכנית הלימודים שלושה נושאי "ליבה" – חובה, ונושא בחירה אחד.

נושאי הליבה הנם בשלוש רמות ארגון של החי:

רמת התא – מבנה ותהליכים בתא

רמת האורגניזם השלם – מבוא לביולוגיה של האדם בדגש הומאוסטאזיס

רמת החברה – אקולוגיה.

נושא ה"בחירה" יילקח מתוך רשימת נושאים הנוגעים בתחומי הידע הביולוגי השונים כגון פיזיולוגיה של בעלי חיים, גנטיקה מולקולרית, ועוד.

 

עיקר התכנית הוא עבודת חקר בנושא ביולוגי (עבודה כתובה בצוות ובאופן אישי), בה

התלמידה רוכשת ומיישמת ידע ומיומנויות חקר, מיומנויות טכניות של עבודה במעבדה,

חיפוש במאגרי מידע מגוונים וכתיבה לפי כללים אקדמיים. כמו כן, תצא התלמידה

לסיור לימודי בשדה, עליו תידרש להגיש דוח סיור, ובו תכיר מקרוב בית גידול על

מרכיביו הייחודיים, תיחשף לתופעות ביולוגיות, ותלמד לבצע דרכי מדידה הנהוגות

במחקר אקולוגי בשדה.

 

בחינת הבגרות כוללת:

כל המבחנים החיצוניים (70%) נערכים בכיתה י"ב: