הלימודים במגמת היסטוריה כוללים 3 יח"ל בלבד, והם מצטרפים לשתי יחידות החובה שנלמדות על ידי כל התלמידות. מכיוון שכך, מדובר במגמה פחות "כבדה" ממגמות אחרות, והיא מתאימה לבנות שיש להן מגמה אחרת הדורשת השקעה רבה, או לבנות שסדר היום שלהן עמוס מאוד. (כמובן – בנוסף לבנות שפשוט אוהבות היסטוריה ורוצות להעמיק על לימודיהן בתחום!)

יתרון פרקטי נוסף למגמה – מכיוון שהיא מצטרפת ליחידות החובה בהיסטוריה, הבונוס שמקבלים על הציון בהיסטוריה חל גם על שתי יחידות החובה שהציון עליהן נכנס ממילא לממוצע של תעודת הבגרות.

אבל – אנחנו כמובן מבקשים ללמוד 'לשמה', ולכן מובא כאן הסבר על הלימודים במגמה למי שבאמת חשקה נפשה בלימודי היסטוריה.

הלימודים הם בהיקף של 3 ש"ש בכיתה י"א שבהן נלמדת יחידה אחת לבגרות, ועוד 3 ש"ש בכיתה יב שבהן נלמדת יחידה נוספת – והבגרות על שתי היחידות היא בסוף כיתה יב. בנוסף לומדים בכיתה יב שעתים שבועיות נוספות של יחידה בית ספרית, ובסה"כ נלמדות בכיתה י"ב 5 ש"ש.

תוכן הלימודים:

יחידה ראשונה (נלמדת בכיתה י"א) עוסקת באתגרים שהציבה המודרנה בפני העם היהודי במרכז ובמזרח אירופה ובארצות האסלאם בעת החדשה. זו יחידה שעיקר העיסוק בה הוא בהיסטוריה יהודית, אך היא מלווה גם בלימודי הרחבה בהיסטוריה כללית. היחידה כוללת ניתוח של יצירות אמנות וספרות, והיא מאפשרת דיוני עומק בתהליכים שעיצבו את הזהות היהודית והישראלית שלנו בדורות האחרונים, ולפיכך יש בה פתח לדיונים רבים גם בנושאי זהות אקטואליים.

היחידה השנייה (נלמדת בי"ב) עוסקת בתולדות ארצות הברית ומתמקדת במדיניות הפנים והחוץ בארצות הברית, בעיצוב החוקה והמדיניות האמריקנית ובתהליכים כלכליים וחברתיים שהתרחשו בה לאורך הדורות. לימודים אלו פותחים פתח להבנת המעצמה המשפיעה כה רבות על חיינו בישראל, ומסייעת בהבנת תהליכים עולמיים שעיצבו את תולדות העידן המודרני בעולם כולו.

הבחינה על שתי יחידות אלו היא כאמור בסוף כיתה י"ב, והיא בחינה חיצונית.

היחידה השלישית שנלמדת בי"ב עוסקת בבירור היחסים בין יהדות לציונות, יחסים הנעים בין המשכיות, רציפות, מסורתיות ובין מהפכה ומרד.

בהנחה שגם היהדות וגם הציונות אלו שני מרכיבי זהות בעולמן של התלמידות, בחרנו לבנות תכנית שמטרתה העיקרית הינה בירור היחס שבין שני מרכיבים אלו- באיזו מידה הציונות מהווה המשך ורצף בעולם היהודי ובאיזו מידה היא מהווה שינוי ואפילו מהפכה. תהליך הברור נעשה משני הכיוונים, מהכיוון היהודי ומהכיוון הציוני. הבירור נעשה על ידי לימוד טקסטים מהמקורות היהודיים הקלאסיים – תנ"ך, גמרא, מדרשים, הלכה ומחשבה וכן טקסטים ציוניים מגוונים. המטרה שלנו לנתח מקורות אלו ולחשוף בהם יסודות "ציוניים" או "אנטי ציוניים", כמו למשל, עליה לארץ, אקטיביות פוליטית, עבודה יצרנית, עיסוק בגאולה, הקמת מדינה, שמירת מסורת, מרד וכד'.

בסופו של התהליך התלמידות יחשפו למגוון דעות ולאפשרויות השונות לענות על השאלה, האם הציונות היא המשך או מהפכה ביהדות, מטרת התוכנית שכל תלמידה תעבור תהליך ברור אישי ותיבנה את השקפת עולמה בנושא זה.

הציון על יחידה זו ניתן על סמך תיק עבודות שנבנה לאורך השנה. העבודות כוללות ניתוח מקורות ראשוניים, ניתוח מחקרים, השוואה וסינתזה ביניהם, ועבודה בין-תחומית (חיבור לספרות, קולנוע, מחשבה) או עבודה יצירתית (כתיבת שיר, הכנת סרט קצר או מצגת, דגם, משחק, כרזה, ראיון וכדו').