‍‍02.22.2016 // י״ג אדר א' תשע״ו

פרשת השבוע שלנו מממשיכה ומתארת לנו את כינון המשכן. אל המבנה הדומם שתואר לנו בפרשה הקודמת, מתווספים השבוע גם בני אדם מהלכים: הכהנים שמפיחים רוח של חיים בתוך הדממה ובעבודתם הופכים את המשכן למקום של השראת שכינה ואפשרות כפרה לעם ישראל. התיאור הסכמטי הזה של בריאת מרחב דומם בו הכל מוכן ומחכה לאדם חי ונושם שיפעיל אותו שולח אותנו אל תחילת ספר בראשית, אז ברא הקב"ה עולם ובתוכו שם את האדם שיעבוד בו וישמור עליו.
הקשר בין שני הציורים הללו איננו מסתיים במבנה הסכמטי, קריאת הפסוקים שחותמים את חומש שמות, בהם המשכן עומד על תילו מהדהדת באופן חזק אל פסוקי בריאת העולם.
הניסוח שבוחרת התורה לתיאור סיום בניית המשכן הוא: "וַתֵ כֶל כָל עֲבֹדַ ת מִ שְׁ כַן אֹהֶ ל מוֹעֵ ד וַיַעֲׂשּו בְׁ נֵי יִׂשְׁ רָ אֵ ל כְׁכֹל אֲשֶ ר צִ ּוָה ה' אֶ ת משֶ ה" (שמות, לט:לב), ובהמשך: "וַיְׁכַל משֶ ה אֶ ת הַ מְׁ לָאכָה" (שמות, מ:לג), ניסוח המזכיר בשני המופעים שלו את הפסוקים המתארים את סיום בריאת העולם: "וַיְׁכֺּלּו הַ שָ מַ יִם וְׁ הָ ָארֶ ץ וְׁ כָל צְׁ בָ ָאם: וַיְׁכַל אֱֹלהִ ים בַ יוֹם הַ שְׁ בִ יעִ י מְׁלַאכְׁתוֹ אֲשֶ ר עָ ׂשָ ה" (בראשית, ב:א).
כמו הקב"ה שבסוף היום השישי לבריאה, מתבונן בעולם שיצר ושמח בו: "וַיַרְׁ א אֱֹלהִ ים אֶ ת כָל אֲשֶ ר עָ ׂשָ ה וְׁ הִ נֵה טוֹב מְׁ אֹד" (בראשית, א:לא) מתארים הפסוקים את משה רבינו מסתכל על מעשה המשכן ושמח: "וַיַרְׁ א משֶ ה אֶ ת כָל הַ מְׁ לָאכָה וְׁ הִ נֵה עָ ׂשּו אֹתָ ּה כַאֲשֶ ר צִ ּוָה ה'" (שמות, לט:מג).
התפקיד של הכהנים מתואר בפסוקים בביטוי: "ּומִ ּלֵאתָ אֶ ת יָדָ ם" (שמות, כח:מא), ביטוי המזכיר את תפקיד האדם הראשון, לו אומר הקב"ה: "ּומִ לְׁאּו אֶ ת הָ ָארֶ ץ" (בראשית, א:כח) וכמו האדם הראשון שמקבל ברכה מאת הקב"ה בסיום הבריאה: "וַיְׁבָ רֶ ְך אֹתָ ם אֱֹלהִ ים" (בראשית, א:כח), גם הכהנים זוכים לברכה ממשה רבינו בסיום בניית המשכן: "וַיְׁבָ רֶ ְך אֹתָ ם משֶה" (שמות, לט:מג).
אוסף הקשרים הללו משרטט את המשכן כבריאת עולם בתוך עולם: אם בראשיתו של ספר בראשית בורא הקב"ה עולם ובתוכו מניח את האדם, הרי שבסופו של חומש שמות בורא האדם עולם ובתוכו מניח את הכהן (בהקשר זה כדאי לעיין בפירושם של דעת זקנים מבעלי התוספות לסוף חומש שמות, פירוש שמקשר, אמנם באופן דרשני משהו, בין ששת הימים של בריאת העולם לבין סדר תיאור כלי המשכן בפסוקים האחרונים של חומש שמות).
אך קריאה דקה נוספת בפרשיות המשכן מגלה שהקשרים בין שני החומשים אינם מסתיימים כאן, והפסוקים שולחים אותנו גם אל פרק ג' בספר בראשית, כלומר יוצרים קישורים וחיבורים בין מעשה המשכן לתיאור חטא האדם הראשון.
בשני הקשרים בתורה מוזכרים הכרובים: בשילוח האדם מגן עדן מוצבים כרובים לשמור שהאדם לא יוכל לחזור אל הגן:

"וַיְׁגָרֶ ש אֶ ת הָ ָאדָ ם וַיַשְׁ כֵן מִ קֶ דֶ ם לְׁגַן עֵ דֶ ן אֶ ת הַ כְׁרֺ בִ ים וְׁ אֵ ת לַהַ ט הַ חֶ רֶ ב הַ מִ תְׁ הַ פֶ כֶת לִשְׁ מֹר אֶ ת דֶ רֶ ְך עֵ ץ הַ חַ יִים" (בראשית ג:כד)
ובקודש הקודשים במקום הנסתר והאינטימי ביותר של התגלות שכינה במשכן מצויים גם כן כרובים: "וְׁ עָ ׂשִ יתָ שְׁ נַיִם כְׁרֺ בִ ים זָהָ ב מִ קְׁ שָ ה תַ עֲׂשֶ ה אֹתָ ם מִ שְׁ נֵי קְׁ צוֹת הַ כַפֹ רֶ ת" (שמות, כה:יח).
העונש שקיבל האדם הראשון לאחר שחטא היה קושי ביצירת מזונו. קושי זה מתואר בפסוקים כך: "בְׁ זֵעַ ת אַ פֶיָך תֹאכַל לֶחֶ ם" (בראשית, ג:יט) את המילה "אפך" מתרגם רס"ג בפירושו לתורה: "פניך" (וגם שאר הראשונים בפירושם מבינים באופן פשוט את האף כמייצג מרכזי של הפנים). כלומר עונש האדם מטיל קללה על הלחם ועל הפנים. אחת המלאכות במשכן נעשית כידוע עם מושג זהה לחלוטין: לחם הפנים: "וְׁ נָתַ תָ עַ ל הַ שֺ לְׁחָ ן לֶחֶ ם פָ נִ ים לְׁפָ נַי תָ מִ יד" (שמות, כה:ל).
פעמיים לאורך התורה מתוארות כותנות שעושה או מצווה עליהן הקב"ה: לאחר חטא האדם הראשון עושים לעצמם אדם וחווה חגורות מעלה תאנה, אך הקב"ה מוסיף על כך תיקון נוסף בדמות הכותנת: "וַיַעַ ׂש ה' אלוקים לְָׁאדָ ם ּולְׁאִ שְׁ תוֹ כָתְׁ נוֹת עוֹר וַיַלְׁבִ שֵ ם" (בראשית, ג:כא). בציווי על בגדי הכהנים מצווה הקב"ה לעשות כותנת שהיא הבגד הבסיסי המשותף לכהן הגדול ולכהן ההדיוט ולהלביש את הכהנים בה "וְׁ לִבְׁ נֵי ַאהֲרֹן תַ עֲׂשֶ ה כֺתֳ נֹת… וְׁ הִ לְׁבַ שְׁ תָ אֹתָ ם אֶ ת ַאהֲרֹן ָאחִ יָך וְׁ אֶ ת בָ נָיו" (שמות, כח:מ).
הציווי שנתן הקב"ה לאדם הראשון היה לא לאכול "מֵ עֵ ץ הַ דַ עַ ת" כאשר אכילה מהעץ הופכת את האדם להיות בעל דמיון לאלוקים, כפי שמעיד הקב"ה בעצמו לאחר החטא: "הֵ ן הָ ָאדָ ם הָ יָה כְַׁאחַ ד מִ מֶ נּו". הפעם הבאה בתורה שהמילה "דעת" מופיעה לא כפעולה של ידיעה אלא כתכונה, נמצאת בתיאור התורה את בצלאל עושה המשכן: "רְׁ אֵ ה קָ רָ אתִ י בְׁ שֵ ם בְׁ צַ לְׁאֵ ל בֶן
אּורִ י בֶן חּור לְׁמַ טֵ ה יְׁהּודָ ה: וָאֲ מַ ּלֵא אֹתוֹ רּוחַ אֱֹלהִ ים בְׁ חָ כְׁמָ ה ּובִ תְׁ בּונָה ּובְׁ דַ עַ ת ּובְׁ כָל מְׁ לָאכָה" (שמות, לא:ג). בצלאל מתמלא בדעת שהופכת אותו להיות מלא ברוח אלוקים.
צירוף הקשרים הייחודים הקושרים את פרשיית חטא האדם הראשון ליצירת המשכן מחדד ומעמיק את מקומו של המשכן כמקום כפרה וכמקום השראת שכינה: התגלותו של הקב"ה במרחב הממשי התרחשה בגן עדן בהתהלכות בגן ובמפגש חי וישיר ואינטימי עם האדם. האדם חטא וסולק מהגן. הגירוש מהגן לא היה רק גירוש ממרחב פיזי, אלא גירוש מאותו מפגש חי בין האדם לאלוקים. הכרובים הושמו בשער כמסתירות את פני האל וחוסמות את האדם מלטעום מעץ החיים שבעולם. מעתה נותר האדם מלא דעת, אך כזו הגורמת לו גם טוב וגם רע. מלא עצב וזיעה מטרדות העולם שהפך להיות נוקשה וחסום. עטוף בכותנות מלבישה, אך כזו שאין בה חום של כבוד ותפארת, אלא הסתר ובושה מהחטא.
עברו שני חומשים ומאות שנים והנה זיק של אופטימיות חוזר להתגלות בעולם. האדם בורא עולם בתוך עולם, כזה המחזיר אותו לאותה פינת עדן קסומה, בה רוח אלוקים מתהלכת ושורה. אך חזרה זו מתרחשת לא על ידי ביטול החטא ושיבה אל אותו עולם בראשיתי: האדם לא מצליח להתגבר על הכרובים שמושמים כחסם מפני כניסתו אל עץ החיים, ובאופן מוזר משהו, הוא שם אותם בלב ליבו של המשכן. האדם לא מצליח להיפרד מאותה דעת מבלבלת בין טוב לרע, אך השימוש בה הוא שמאפשר לבצלאל לבנות את המשכן וליצור אדם שמקבל את ברכת ה' ומתמלאות ידיו מברכה זו. האדם לא נפרד מהכותונת המכסה ולא חוזר להתהלך ערום וחשוף, אך הכותנות במשכן הופכות להיות כבוד ותפארת המאפשר את המפגש עם האלוקי. לחם הפנים שנאכל במשכן איננו גדל על העצים ומצריך רק קטיף ואכילה, אלא הוא נעשה בעמל וזיעת האדם, אך החום והחיות שבו נשמרת כל העת: "לָׂשּום לֶחֶ ם חֹם בְׁ יוֹם הִ ּלָקְׁ חוֹ " (שמואל, כז:ל). עבודתו של האדם בגן העדן החדש היא עבודה שדואגת לקיומו ולשמירתו של דרך עץ החיים באשר היא מקבלת את האדם על האנושי שבו ומשתמשת בו לכפר על חטאי העם והאדם ועל אף החטא לאפשר את המפגש עם האלוקים.
חטא האדם בגן עדן הפך את האדם להיות אנושי. כזה המלא בטוב וברע. השאיפה של האדם להיפגש עם האלוקי יוצרת בנו לא אחת רצון להניח בצד את האנושי ולחפש את האלוקי שבתוכנו ורק דרכו ואיתו להגיע אל המפגש. בניית המשכן מספרת שההיפוך שנעשה באדם, זה המאפשר לו לשוב ולהיפגש עם האלוקים, איננו מניח את החטא ואת תוצאותיו בצד, אלא לוקח את האנושי שבנו ודרכו ואיתו מתהפך להיות כזה הפותח שער וסולל דרך בחזרה אל אותו גן עדן אלוקי.
שבת שלום
חנה