פעילות ומעורבות חברתית

תוכנית תמ״ר בהיסטוריה

מאז שנת תשע"ז מתקיימים לימודי החובה בהיסטוריה בבית הספר במסגרת תכנית תמ"ר – תכנית ממירה היבחנות, שבמסגרתה במקום בחינת בגרות בהיסטוריה, מורכב הציון מתלקיט שנבנה לאורך שלוש שנות לימוד: י-יב.

התכנים הנלמדים במסגרת התכנית מקבילים לחומרי הלימודים ליחידות החובה בהיסטוריה, אך בית הספר אוטונומי לשים דגשים על נושאים הנראים לו מעניינים או חשובים במיוחד מבחינה לימודית או ערכית. כמו כן מושם דגש מיוחד על מיומנויות למידה כגון קריאה וניתוח של מקורות ראשוניים מסוגים שונים (מקורות טקסטואליים וויזואליים), ניתוח מחקרים, הצלבה ועיבוד של מקורות ומחקרים, יומני קריאה של יצירות ספרותיות ועוד.